ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการชาติ ครั้งที่ ๓ หัวข้อ  “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ในวันที่  31 สิงหาคม 2562  ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย